Kredyt technologiczny spłaci za ciebie BGK

kredyt technologiczny
Facebook
Facebook
Google+
http://jakubczykfinanse.pl/kredyt-technologiczny/
Twitter
LinkedIn

Już od 15 lutego do 24 maja tego roku rozpoczyna się nabór wniosków w konkursie z ramienia Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 kredyt na innowacje technologiczne. Program skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Jego głównym zadaniem jest wspieranie innowacyjności i konkurencyjności przez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych.

To premia technologiczna jest główną pomocą, która bezpośrednio jest kierowana na spłatę części kapitału kredytu udzielonego przez bank komercyjny na realizację tej inwestycji. Z perspektywy banku udzielającego promesy lub decyzji warunkowej przed złożeniem w wyznaczonym terminie wniosku o premię, jest to klasyczny kredyt inwestycyjny, gdzie 25% wkładu włąsnego musi zapewnić firma. Stąd też i proces kredytowy, cena, warunki i zabezpieczenia są adekwatne do procedur danego banku. Maksymalna kwota premii to 6 mln zł.

Kluczowe jest określenie w projekcie, co konkretnie będzie stanowić innowację technologiczną. Dobrym przykładem jest tu uruchomienie nowej linii produkcyjnej. Jeżeli głównym celem inwestycji jest nabycie gotowej, innowacyjnej linii produkcyjnej, to nową technologię wdraża tu producent tej linii a nie firma, która chce ten projekt zrealizować. Nie można tu mówić, że klient wdraża nową technologię, a jedynie ją kupuje. Co innego, gdyby zakupił od producenta licencję na nową technologię wówczas spełniałby warunki konkursu.

Nowa technologia to taka, która ma postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych, nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Pod pojęciem inwestycji technologicznej kryje się zakup nowej technologii lub wdrożenie własnej.

Jak wygląda cały cykl uzyskania premii technologicznej?

  1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego
  2. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu umowy kredytowej warunkowej, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (15 luty-24 maj)
  3. BGK rozpatruje wniosek o dofinansowanie
  4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, BGK przyznaje promesę premii technologicznej
  5. Następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową
  6. BGK zawiera z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu
  7. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz po zakończeniu projektu.

Dla przykładu do 15 lutego 2011 roku do BGK złożono 176 wniosków o dofinansowanie. Wartość wnioskowanych premii technologicznych wyniosła ok. 287,5 mln zł. Pozytywnie zweryfikowanych zostało 56 projektów, którym udzielono promesy premii technologicznej na łączną kwotę 98,6 mln zł. Podpisano 44 umowy na dofinansowanie, na łączną kwotę 80,9 mln zł. Kolejnych 56 wniosków znajduje się w trakcie oceny, bądź oczekuje na akceptację Instytucji Zarządzającej PO IG. Dotychczas 64 wnioski nie spełniły kryteriów i zostały odrzucone. Łączna wartość kredytów technologicznych udzielonych przez banki współpracujące z BGK przekracza 181 mln zł.

W trakcie funkcjonowania tego projektu przedsiębiorcy natrafiali na wiele barier. Największą było to, że podstawą wyliczenia kwoty dofinansowania są koszty kwalifikowane, ale tylko te które będą sfinansowane kredytem technologicznym, nie zaś całość kosztów kwalifikowanych. Warto zaznaczyć, że kluczowe jest przygotowanie samego wniosku, gdyż za błędy formalne obcinana jest kwota premi nawet do 25%. Warto skorzystać z pomocy rzetelnych doradców ich wiedzy i doświadczenia, tym bardziej że BGK organizuje i szkoli doradców bankowych w zakresie poprawnego procesowania wniosków o tą pomoc.

 

Tagged: